ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Trouwen.nl en Bruiloft.nl (in deze voorwaarden aangeduid met ‘opdrachtnemer’), gevestigd te Zutphen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van opdrachtnemer afkomstige aanbiedingen en offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan, en zullen op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.

Haar werkzaamheden voert opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden voorzover opdrachtgever daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Afwijkingen van gesloten overeenkomsten en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.

Opdrachtnemer zendt opdrachtgever terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent verkoop en levering aan opdrachtgever van haar producten en/of diensten, een opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen. Behoudens omgaand tegenbericht van opdrachtgever, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs van de bereikte overeenstemming c.q. totstandgekomen overeenkomst.

In geval van mondeling, per telefax of per internet/email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen komt de overeenkomst pas tot stand wanneer opdrachtnemer binnen 14 dagen na de opdracht c.q. bestelling te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.

Telefonisch en per telefax of per internet/email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Voor als gevolg daarvan in advertenties opgetreden fouten aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.

Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, dat wil zeggen indien opdrachtnemer een en ander slechts vrijblijvend aan opdrachtgever doet toekomen, kan opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens opdrachtnemer ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.

Alle bij een offerte of aanbieding of geheel vrijblijvend verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom (auteursrecht) handelt jegens opdrachtnemer onrechtmatig, terzake waarvan opdrachtnemer in rechte zal optreden. Opdrachtnemer zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.

Opdrachtnemer is gerechtigd om opdrachten tot plaatsing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro (wettig Nederlands betaal-middel).

Alle aangeboden prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeen- gekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de opdrachtgever is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en de prijsaanpassing meer dan 3% bedraagt.

Artikel 4. Leveranties, uitvoering, risico en annulering

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. levering van het verkochte.

De producten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de producten het bedrijf van opdrachtnemer hebben verlaten. De verzending geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verzekert nimmer de producten gedurende de verzending.

De door opdrachtnemer opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. uitvoering dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, zulks onder het stellen van een redelijke termijn, waarbij opdrachtnemer een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

De overeengekomen leverings- c.q. uitvoeringstermijn gaat niet eerder in dan vanaf de dag nadat opdrachtgever aan opdrachtnemer alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht volgens opgave van opdrachtnemer noodzakelijke gegevens heeft verstrekt.

Voorafgaand aan de plaatsing van een advertentie krijgt opdrachtgever daarvan een drukproef toegezonden. Tenzij opdrachtnemer binnen 14 dagen na verzending van de betreffende drukproef schriftelijk opgave heeft ontvangen van aan te brengen wijzigingen, zal de drukproef gelden als akkoord bevonden door opdrachtgever.

Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele artikelen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen.

Een dergelijke wijziging, als blijkend uit de drukproef, geeft opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren, zulks binnen 14 dagen na toezending van de drukproef.

Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. In geval van annulering van een opdracht om andere reden – uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel 2.2 – is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan de ter uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten met een winstopslag van 10%.

Artikel 5. Betaling

Ook als de opdrachtgever de zaken niet op de overeengekomen datum afneemt zal een factuur worden opgemaakt.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening zal niet zijn toegestaan.

Indien betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per kalendermaand, berekend over de gefactureerde prijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland, zulks met een minimum van 15 % van het openstaande saldo.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Reclame

Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per aangetekend schrijven bereiken binnen 14 dagen na constatering van het gebrek danwel binnen 14 dagen na de dag, waarop het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van reclames door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.

Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, verplicht opdrachtnemer zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel tot restitutie van de berekende koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

Ongeacht het feit of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, aanvaardt opdrachtnemer enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. geplaatste advertenties waarop de klacht betrekking heeft.

Indien opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor schade waarvoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is, dient opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, ook indien de aanspraak van de derde inbreuk op auteursrechten van die derde betreft.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door opdrachtnemer geleverde zaken, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoording voor de inhoud van opgegeven advertenties. Garanties worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Dit geldt meer specifiek voor door opdrachtgever opgegeven wensen betreffende plaatsing van advertenties op bepaalde pagina’s of in bepaalde secties van door opdrachtnemer uit te geven drukwerken.

Indien na het verstrijken van een overeengekomen contracttermijn het overeengekomen aantal millimeters niet of niet ten volle is verbruikt, vervalt het recht van opdrachtgever op de niet afgenomen millimeters, maar is opdrachtgever de prijs daarvoor wel ineens verschuldigd.

Artikel 8. Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden die de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.

In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de opdrachtgever verplicht te zijn. Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent.

Artikel 9. Zekerheden

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding.

Artikel 10. Foto en Video gebruik

Inhoud en informatie delen

U bent eigenaar van alle inhoud en informatie die u op Trouwen.nl en Bruiloft.nl plaatst. Verder gelden de volgende bepalingen:

Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto’s en video’s (uw advertentie inhoud), geeft u ons specifiek de volgende toestemming. U verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van uw advertentie inhoud die u op of in verband met Trouwen.nl en Bruiloft.nl plaatst (uw advertentie inhoud). Deze advertentie licentie eindigt wanneer u uw advertentie inhoud verwijdert. Wanneer u uw advertentie inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. U begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).

Andermans rechten beschermen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat u dit ook doet.

U plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Trouwen.nl en Bruiloft.nl waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden. Mochten hierdoor toch claims door rechthebbenden bij Trouwen.nl en Bruiloft.nl binnenkomen zullen die altijd worden doorbelast aan degene die de vermelding heeft afgenomen. Trouwen.nl en Bruiloft.nl is nooit aansprakelijk voor uw advertentie inhoud. We kunnen inhoud en informatie die u op Trouwen.nl en Bruiloft.nl plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze verklaring of onze beleidsregels worden geschonden. Als we uw inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en u denkt dat dit onterecht is, kunt u bezwaar maken. Als u herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we uw account indien terecht deactiveren en kunt u geen aanspraak maken op restitutie van de niet afgemaakte looptijd van uw vermelding. U zult geen gebruikmaken van onze auteursrechten, handelsmerken, teksten of beelden die hier op een verwarrende manier op lijken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan onder onze richtlijnen voor gebruik van merken of na onze schriftelijke toestemming.

Artikel 11. Geschillen

Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. Indien sprake is van een opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, zal opdrachtnemer opdrachtgever een termijn gunnen van tenminste één maand, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Die keuze dient per aangetekende brief aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

De daadwerkelijke kosten als gevolg van een juridische procedure worden gedragen door de partij die de opdrachtnemer ten onrechte in rechte betrekt.

Artikel 12. Toelichting Pakket Basis

In pakket basis mogen geen linken (follow en non follow) worden toegevoegd, deze mogen zonder berichtgeving worden verwijderd door Weddinglove BV.

Geef een reactie